KVALITET & MILJÖ

Maleks tak & fasad åtar sig att verka för:

Kvalitetspolicy

 • att alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås.
 • att ha en tydlig kommunikation med kunden genom hela projekttiden
 • att det säkerställs att personalen har nödvändiga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet.
 • att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo
 • att leverans av beställd produkt sker i rätt tid
 • att vårt kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras
 • att ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta de resurser som krävs för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
 • att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader

 

Miljöpolicy

 • Miljö är en viktig fråga för oss och vi utgår från de krav som vi och våra kunder ställer på oss.
 • Genom att utbilda oss på miljöområdet vill vi vara en av de främsta i vår bransch och ständigt förbättra vår verksamhet och förebygga föroreningar.
 • Vi skall genom vår kunskap bidra till att bostäder och lokaler hålls i gott skick. Vi ser det som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.
 • Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att följa miljölagstiftning och övriga regler gällande verksamheten
 • En ständig förbättring av miljöprestanda på upphandlade varor och tjänster eftersträvas.
 • Att uppmuntra leverantörer, entreprenörer och kunder att intressera sig för miljöarbete och framhålla de goda arbetsmiljömässiga och ekonomiska fördelar det visat sig ha för vår verksamhet.

 

Arbetsmiljöpolicy

 • I vår dagliga verksamhet aktivt arbeta med arbetsmiljöer för våra pågående projekt
 • Månadsvis diskutera arbetsmiljö på de personalmöten vi har
 • Kontinuerligt se över vår personliga skyddsutrustning och se till att den är i oklanderligt skick
 • Regelbundet genomföra kurser om taksäkerhet för samtliga i personalen
 • Ge nyanställda en introduktion i vårt säkerhetstänkande
 • Verka för att arbetsmiljöarbetet finns med i alla beslutsprocesser inom företaget
 • Tillse att våra lagkravsregister uppdateras och att vi följer lagen
 • Samtliga anställda skall omfattas av en sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård